Данни за дружеството

  • пълно наименование - "Бул Строй Контрол Инженеринг" АД
  • съкратено наименование - "БСК Инженеринг" АД
  • фирмена регистрация - ЕИК 130188559BG
  • дружеството се представлява от:
   Васил Иванов Вутов - Изпълнителен директор
   Мария Найденова Велчева-Балъкова - Председател на СД
   инж.Петранка Костадинова Христова - Прокурист на фирмата

Основна дейност

Изпълнение на инвеститорски контрол и строителен надзор в проектирането и строителството, оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите , консултации и услуги в страната и чужбина.

Дружеството е оправомощено да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражнява строителен надзор с Лиценз № ЛК - 000191 / 17.11.2004г. от МРРБ.

Кадрови състав

Дружеството разполага с 50 квалифицирани специалисти от различните специалности:

Архитекти 5 бр.   ГФК 2 бр.   Технолози 3 бр.
ПГС 7 бр.   Пром. теплотехн. 3 бр.   Машинна хим. и
хран. промишленост
1 бр.
ВиК 5 бр.   Съобщения 2 бр.   ПаБ 2 бр.
Пътно строителство 3 бр.   Елснаб. 3 бр.   ХЕИ 3 бр.
Озеленяване 1 бр.   Автоматизация 3 бр.   инж. Икономист 1 бр.
Геолози 1 бр.   Газ и нефт. проводи 2 бр.   Юрист 1 бр.

Поддържаме делови контакти с МНЗ, БТК, МЗГ, МВР, "Булгаргаз" ЕАД, МО, МТСП, Министерство на финансите и участвуваме като търговски партньори на "Телеконтрол" ЕООД, "Стройнадзор - М" ООД, "Корект ННПС" и др.

Техническа и нормативна база

Дружеството разполага с необходимата компютърна техника и софтуер и всички закони, наредби, правилници, стандарти, нормативи, формуляри, фирмени издания, справочници и др. техническа документация, регламентиращи дейността по Строителния Надзор, техническа съоръженост, съгласно оправомощаването за всички видове строежи, помещения, стационарни и мобилни телефонни връзки, е-mail,транспорт. Дружеството е изградило административно-производствено и напълно отговарящо на изискванията звено за осъществяване на Строителен Надзор.

Система за управление на качеството

Ръководството на "БСК Инженеринг" АД създава и гарантира условията за разработване, документиране, внедряване и поддържане в Организацията на Система за управление на качеството, изпълняваща изискванията на международния стандарт EN ISO 9001:2008.

  Планирането и изграждането на Системата за управление на качеството осигурява:

  • оперативното управление на Организацията за постигане на нейните цели;
  • изпълнение на изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008
  • запазване на целостта /интегритета/ на Системата за управление на качеството чрез предварително планиране и съгласуване на измененията;
  • спазването на всички законови и нормативни изисквания, отнасящи се до извършваните дейности.

Дружеството е член на Българска Асоциация на Архитектите и Инженерите Консултанти - БААИК.
Дружеството е редовен член на Камара на строителите в България и на Българската предприемаческа камара.
Дружеството има сертификат като носител на БРОНЗОВ ПРИЗ за 2002 , 2003г, 2004г. и 2005г. в конкурса за най-добра строителна практика.